Hybrid PoW / PoS CryptoCurrency SorachanCoin

利用"区块链"技术进行驱动器(HDD / SSD)故障预测

■ PoW池挖矿用法

这个官方池已经稳定且连续运行了6000多个小时,即使现在也没有问题。

官方池哈希率[实时]:
https://sora.junkhdd.com/mining/pow_pool.html

官方池:[NOMP和Stratum池服务器]
cn.junkhdd.com or www.night-rescue.com:
○ 奖励是定期发送的。
○ POOL Address:
cn.junkhdd.com:SSthudBByNZ61G8hz6e6VB9L7FowU6rzdX
www.night-rescue.com:SfUWMkAA8V838eYWaPZZRgg7G3anisKMeG

CPU (e.g. 100KH/s) :
-a scrypt -o stratum+tcp://cn.junkhdd.com:3331 -u (wallet address)

GPU (e.g. 600KH/s) :
-a scrypt -o stratum+tcp://cn.junkhdd.com:3334 -u (wallet address)

ASIC, MiningRigRentals (e.g. 500MH/s) :
-a scrypt -o stratum+tcp://cn.junkhdd.com:4432 -u (wallet address)
-a scrypt -o stratum+tcp://www.night-rescue.com:3333 -u (wallet address)

ASIC, MiningRigRentals (e.g. 20GH/s) :
-a scrypt -o stratum+tcp://cn.junkhdd.com:4436 -u (wallet address)

0769pool:
https://www.0769.it/

Coins4 U Pool:
https://coins4u.cc/

AtomMiner:
https://pool.atomminer.com/